Peru.


[233] No. 223.
Mr. Gibbs to Mr. Fish.


[234] No. 224.
Mr. Gibbs to Mr. Fish.


[235] No. 225.
Mr. Gibbs to Mr. Fish.


[236] No. 226.
Mr. Gibbs to Mr. Fish.


[237] No. 227.
Mr. Gibbs to Mr. Fish.


[238] No. 228.
Mr. Gibbs to Mr. Fish.


[239] No. 229.
Mr. Gibbs to Mr. Fish.


[240] No. 230.
Mr. Gibbs to Mr. Fish.


[241] No. 231.
Mr. Gibbs to Mr. Fish.