Peru.


[170] No. 469.
Mr. Thomas to Mr. Fish.


[171] No. 470.
Mr. Thomas to Mr. Fish.


[172] No. 471.
Mr. Thomas to Mr. Fish.


[173] No. 472.
Mr. Thomas to Mr. Fish .


[174] No. 473.
Mr. Thomas to Mr. Fish.


[175] No. 474.
Mr. Thomas to Mr. Fish.


[176] Mr. Thomas to Mr. Fish.


[177] No. 476.
Mr. Thomas to Mr. Fish.


[178] No. 477.
Mr. Gibbs to Mr. Fish.


[179] No. 478.
Mr. Gibbs to Mr. Fish .


[180] No. 479.
Mr. Hunter to Mr. Gibbs.