Egypt


[301] Mr. Thayer to Mr. Seward .


[302] Mr. Thayer to Mr. Seward .

[Extract]


[303] Mr. Seward to Mr. Thayer .