Belgium.


[569] No. 1.
Mr. Tree to Mr. Bayard.


[570] No. 2.
Mr. Porter to Mr. Tree.


[571] No. 3.
Mr. Bayard to Mr. Tree.


[572] No. 4.
Mr. Tree to Mr. Bayard.